Τελευταία Ενημέρωση : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

Ι. Γενικοί όροι Χρήσης και Συναλλαγών

Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ Εσάς, του χρήστη/επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου της hygienesolutions.gr και της Ετερόρρυθμης Εταιρίας με επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με αντικείμενο την πλήρη ή μερική, από Εσάς χρήση, του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου.

Ο Ιστότοπος προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι  Γενικούς όρους χρήσης και Συναλλαγών (εφεξής «Όροι Χρήσης»), τους οποίους καλούνται οι χρήστες/επισκέπτες να επισκέπτονται τακτικά, διαβάζοντας προσεκτικά πριν κάνουν χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. 

Ο οικείος Διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της Ετερόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ. τ. “Hygiene Solutions Group” που εδρεύει στο Γιόφυρο Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, επί της Παρόδου Οδύσσειας 20 και αρ. 1, 71304, με Α.Φ.Μ.: 999744972 / Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και αριθμό ΓΕΜΗ:77895027000 (εφεξής  καλουμένης «Εταιρίας ή Ιστότοπος ή Διαδικτυακός Τόπος»).

Η Εταιρία μέσω του Ιστοτόπου της ασκεί εξ αποστάσεως εμπορία αγαθών ( εφεξής «Υπηρεσίες») ήτοι χοντρικό εμπόριο απολυμαντικών και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας είναι ο Δημήτριος Μ. Δασκαλάκης.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ hygienesolutions.gr (ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ) H/ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΌΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΧΤΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΕΡΗ. ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ΧΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ hygienesolutions.gr.

Με τον όρο «Διαδικτυακός Τόπος» ή «Ιστότοπος»  νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένου, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων και λοιπών πληροφοριών που περιλαμβάνονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιστότοπου, hygienesolutions.gr.

Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του περιεχομένου (προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ.) του Διαδικτυακού Τόπου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του  ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς Δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία (ή/και στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό/δικαιούχο τους) ως προστατευόμενα αγαθά της πνευματικής περιουσίας της.

Η εμφάνιση στον Διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία, ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται επίσης από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου (μερική ή ολική) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση, (με την επιφύλαξη του άρθρ. 28Β ν.2121/1993), επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Εταιρίας ή  του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων άλλως απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε (μερική ή ολική) εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διάθεση, μετάδοση και εν γένει χρήση με οποιοδήποτε τρόπο του Διαδικτυακού Τόπου, εκτός από αυτήν που ρητά αναφέρεται στους όρους χρήσης.

Ρητά απαγορεύεται εξίσου η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο/κύριο του Διαδικτυακού Τόπου καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του από Εσάς, τους χρήστες/επισκέπτες για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Η Εταιρία δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την ορθότητα, εγκυρότητα, πιστότητα, χρησιμότητα  και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης/επισκέπτης  μέσω του Ιστότοπου, ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (απώλεια δεδομένων, αποθήκευση ιών, κακόβουλο λογισμικό, καταστροφή αρχείων κλπ.) ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλότητα του Διαδικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε σκοπό. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον οικείο Διαδικτυακό τόπο  με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού τόπου  Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του οικείου Διαδικτυακού Τόπου για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των, μέσω αυτού, παρεχόμενων πληροφοριών.

Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η Εταιρία δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους. Οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ του χρήστη και τρίτων που βρέθηκαν σε ιστοσελίδα της Εταιρίας ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων όρων, διατάξεων, εξουσιοδοτήσεων ή αντιπροσωπεύσεων σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, γίνονται μεταξύ του χρήστη και της τρίτης επιχείρησης. Επομένως, η Εταιρία δεν είναι ούτε αρμόδια ούτε υπεύθυνη για τυχόν απώλειες/ζημιές οποιουδήποτε είδους, που συνέβησαν εν μέσω τέτοιων συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου της Hygienesolutions.gr

H Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες  ή/και  πληροφορίες που αναφέρονται ή αναρτώνται στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο.

Οι Όροι Χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση ακυρότητας ενός ή περισσότερων εκ των Όρων Χρήσης, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, δίχως όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η  Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα,  οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, μονομερούς τροποποίησης κατά την κρίση της των όρων Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, ενημερώνοντας τους χρήστες/επισκέπτες με ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης στον Ιστότοπο. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται η τακτική επίσκεψη και η ανάγνωση αυτών για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις. 

Οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου προϋποθέτει και ρητώς δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  Ανήλικοι ρητώς απαγορεύεται να κάνουν χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από χρήστες που δεν έχουν τις ανωτέρω ιδιότητες.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο σύννομο και πρόσφορο  ώστε α) να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους β) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη γ) κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

Ρητά αναλαμβάνετε να μην χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός της προσωπικής, ιδιωτικής σας χρήσης.

Οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες οποιουδήποτε διαγωνισμού, προωθητικής ή διαφημιστικής καμπάνιας λαμβάνει χώρα στην ιστοσελίδα της Hygienesolutions.gr,  και σας βρίσκει συμμέτοχους.

Με την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από Εσάς δηλώνετε ότι όλες οι δηλώσεις και οι εγγυήσεις σας που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία είναι αληθείς και εγγυάστε την ακρίβειά τους.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στην Εταιρία ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης του Διαδικτυακού τόπου της hygienesolutions.gr .και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε Εταιρία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της Εταιρίας και των νόμιμων ιδιοκτητών της.

Με το παρόν συμφωνείται ρητώς ότι οι διαφορές που τυχόν ανακύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη/Επισκέπτη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

ΙΙ. α) Φόρμα Επικοινωνίας

H Εταιρία δίδει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση, αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Διαδικτυακού Τόπου της  (βλ.«φόρμα επικοινωνίας»). Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέγονται όπως το email, το όνομα, η διεύθυνση  και η IP του χρήστη αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές (server) της επιχείρησης. 

Η συμπλήρωση και η υποβολή της Φόρμας Επικοινωνίας δεν συνιστά σύναψη σύμβασης, ούτε η αποδοχή της από την Εταιρία είναι δεσμευτική για την επιχείρηση.

  β) Αποστολή email 

H Εταιρία δίδει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση, αναφορικά με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες της μέσω e mail και τα στοιχεία που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο επικοινωνήσατε με την Εταιρία.

  

γ)

δ) Αποστολή βιογραφικού στην Hygiene Solutions Group

Σε περίπτωση που μας αποστείλετε το βιογραφικό σας για να εργαστείτε στην Εταιρία θα σας ζητηθούν πολλά προσωπικά δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρονται: ημερομηνία γέννησης, τόπος κατοικίας, προσωπικά ενδιαφέροντα, προηγούμενοι εργοδότες, εργασιακό ιστορικό, εκπαίδευση κλπ. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στους server μας, σε καμία περίπτωση δεν διατίθενται σε τρίτους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τους ανωτέρω όρους χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου επικοινωνήστε με την Εταιρία

στα παρακάτω στοιχεία:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Διεύθυνση: Πάροδος Οδύσσειας 20, αρ. 1
ΓΙΟΦΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλ. Επικοινωνίας : 2810 822023
FAX: 2810822026     
E mail: [email protected]


ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Βαρδιατζάκη – Θαλασσινού Αικατερίνη
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μηλιαρά 4-6, 71202,  Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
Μ: 6979488777 Ε: [email protected]

Απαγορεύεται η εν μέρει ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή και εν γένει χρήση του παρόντος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της συντάκτριας Δικηγόρου.